Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją


  

Przebieg modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
9 czerwca 2004 r do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, do Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich gmina Krupski Młyn przekazała „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z termorenowacją”. W październiku wniosek został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie  podpisali Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski i Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski 12 stycznia 2005 roku. Przetarg na realizację zadania ogłosił Wójt gminy Krupski Młyn 22 grudnia 2004 roku. Termin otwarcia ofert dostarczonych w trakcie trwania postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniaczonego realizowanego w rygorze ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku wyznaczony został na 28 lutego 2005 roku. W trakcie trwania procedury przetargowej pobrano 39 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Stosunkowo duża ilość pytań dotycząca dokumentacji przetargowej spowodowała przesunięcie terminu składania ofert na 4 marca 2005r. Do 4 marca do godz. 12.00, kiedy minął termin składania ofert wykonawcy dostarczyli 18 ofert. Wartość ich wahała się od 670 000 zł do 911 000 zł. Po wyborze najkorzystniejszej, zgodnie z kryterium oznaczonym przez zamawiającego, oferty 2 wykonawców wniosło protesty, które zostały uwzględnione i powtórzono ocenę ofert. W wyniku wycofania 1 oferty ocenie podlegało 17 ofert. Po dokonaniu oceny komisja przetargowa stwierdziła, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu z powodu niezgodności ich treści z treścią SIWZ, głównie w zakresie sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, na poziomie rozwinięcia kosztorysu. W oparciu o przepis art. 93, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu postępowanie zostało unieważnione 10 maja 2005 roku Zarządzeniem  nr 152/27/2005 Wójt Gminy Krupski Młyn rozpisał nowy przetarg, którego termin przypadł na 7 lipca br. Modyfikacji uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia głównie w części opisującej wymagania względem kosztorysu ofertowego. Uproszczenie w intencji beneficjenta miało wykluczyć możliwość wnoszenia protestu na drobne różnice między przedmiarem robót w formie kosztorysu szczegółowego dostarczanym przez beneficjenta a kosztorysem ofertowym, wynikające choćby z różnych programów kosztorysowych zastosowanych przez wykonawców. Beneficjent przy ocenie brał pod uwagę cenę pozycji wycenionej w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robót oraz zgodność kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót (w zakresie numeru pozycji KNR, treści pozycji, obmiaru pozycji i jednostki miary) oraz zgodność zestawień materiałów załączonych do kosztorysu ofertowego z zestawieniem materiałów stanowiącym załącznik do przedmiarów robót, a nie jak to miało miejsce w pierwszym przetargu pełny kosztorys szczegółowy z rozwinięciami. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do drugiego przetargu pobrało 12 wykonawców. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. W trakcie postępowania komisja przetargowa stwierdziła, że podlegają one odrzucenia z powodu niezgodności ich treści z treścią SIWZ. Wynikiem tego było unieważnienie, 25 lipca 2005 roku, przetargu z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 25 lipca br. beneficjent wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki w związku z art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Prezes UZP wyraził zgodę decyzją z 12 sierpnia 2005 r. 30 sierpnia beneficjent przekazał firmie PPHU Robirex, ul. Wigilijna 28, 44-105 Gliwice zaproszenie do negocjacji warunków wykonania zadania "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją". Negocjacje odbyły się 8 września i zakończyły się podpisaniem protokołu. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło 19 września. Termin zakończenia inwestycji określono w umowie na 20 grudnia 2005 roku Po przekazaniu placu budowy prace wyburzeniowo-budowlane i termomodernizacyjne rozpoczęły się 27 września. 9 listopada 2005 roku podpisano między Wojewodą Śląskim a Wójtem Gminy Krupski Młyn aneks do umowy nr Z/2.24/III/3.5.1/46/04/U/51/04 określający aktualną wartość projektu, środki EFRR przeznaczone na dofinansowanie, środki przeznaczone z budżetu Państwa na współfinansowanie oraz środki Beneficjenta na finansowanie projektu. Aneks wprowadził również nowe terminy realizacji projektu określone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przygotowanym przez beneficjenta. Rozpoczęcie realizacji określono  na 27.09.2005 r., zakończenie rzeczowe projektu na 31.03.2006 r., a zakończenie finansowe na 28.04.2006 r. Z powodu wysokiego skomplikowania przeprowadzanych prac i złych warunków atmosferycznych beneficjent podpisał również dwa aneksy z wykonawcą. Konieczne było również podpisanie drugiego aneksu z Wojewodą, który przesuwa koniec robót do końca maja 2006 roku. Aneks został podpisany przez Wojewodę Śląskiego i Wójta Gminy Krupski Młyn 12 kwietnia 2006 roku. 1 czerwca budynek został uroczyście oddany do użytkowania. Niemal cała wartość  inwestycji pokryta została środkami ze źródeł zewnętrznych: 534693,75 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 71292,5 zł z budżetu państwa a 111000 zł z umorzenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

Poniżej przedstawiamy zapiski z dziennika budowy dokumentujące przeprowadzoną modernizację

27.09.2005: Rozpoczęcie prac przygotowawczych
10.10.2005: Rozpoczęcie robót budowlanych
11.10.2005: Rozpoczęcie robót wyburzeniowych i rozbiórkowych – klatka schodowa w części nowo projektowanego przedszkola – biegi, spoczniki i ściana zewnętrzna
15.10.2005: Do odebrania przez inspektora nadzoru inwestorskiego zbrojenia spocznika na poziomie 0,00 i pierwszego biegu schodów + 0,00 do –1,05
16.10.2005: W dniu dzisiejszym dokonałem kontroli prowadzonych robót. Zbrojenie odebrałem, zezwalam na betonowanie
26.10.2005: Do odebrania przez inspektora nadzoru inwestorskiego zbrojenie dwóch pozostałych biegów schodów ze spocznikiem na poz. + 1,77 m
26.10.2005: W dniu dzisiejszym dokonałem odbioru zbrojenia, zezwalam na betonowanie
29.10.2005: Do odebrania przez inspektora nadzoru inwestorskiego konstrukcja stropu w pomieszczeniu 1.11. Proszę o  pozwolenie na zabetonowanie stropu
29.10.2005: W dniu dzisiejszym dokonałem odbioru wykonania stropu. zezwalam na betonowanie
05.11.2005: W związku z kolizją wentylacji z pomieszczeń rezygnuje się z okna w pomieszczeniu 1.5. Uzgodniono szczegół gzymsu podrynnowego na elewacji
07.11.2005: Uzgodniono w części przedszkolnej przesunięcia okien w kierunku elewacji o około 15 cm w celu uzyskania równej szerokości szpaletów na całym budynku
08.11.2005: Proszę o zamianę projektowanych drzwi z PCV: DZZ, DZP, ZPOZ i DPO na analogiczne aluminiowe w kolorze RAL 2011
09.11.2005: Uzgodniono z projektantem zamianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych PCV na stolarkę aluminiową      w kolorze RAL 2011.  Pozostałe elementy wyposażenia drzwi pozostają bez zmian. Cena również pozostaje bez zmian
09.11.2005: Proszę o wymianę dwóch okien w łazience na I piętrze z drewnianych na PCV
18.11.2005: Proszę o odebranie zamocowania na dachu wełny mineralnej pod papą podkładową na kołkach przed przekryciem papą wierzchniego krycia
18.11.2005: W dniu dzisiejszym dokonałem przeglądu robót. Proszę o uzupełnienie kołkowania połaci dachu z wełny. Niedopuszczalne jest krycie dachu papy na mokre podłoże. Proszę o przestrzeganie technologii robót. Uzgodniono zamianę usytuowania drzwi w pomieszczeniu 2.6.
24.11.2005: Proszę o odebranie stalowych konstrukcji podparć profili stalowych na pilastrach w pomieszczeniach 1.10 oraz 2.6 przed tynkowaniem
24.11.2005: W dniu dzisiejszym  dokonałem odbioru montażu konstrukcji stalowej. Zezwolono na dalsze prace.
07.12.2005: W dniu dzisiejszym kontrolowałem przebieg prac. Proszę o przestrzeganie technologii robót. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac na elewacji w temperaturze poniżej +5 oC
12.12.2005: Wykonano próby instalacji wodnej i część instalacji centralnego ogrzewania. Proszę o odebranie próby i  pozwolenie na zakrycie w/w instalacji
16.12.2005: Kontrola robót w dniu 16.12.2005 r. Proszę o przestrzeganie technologii robót przy robotach fundamentowych w piwnicy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót na elewacji w temperaturze niższej niż + 5oC. Zamontowane na zewnątrz parapety są nieprawidłowe
23.12.2005: Proszę o odebranie przez inspektora nadzoru inwestycji konstrukcji stropu w pomieszczeniu 1.12. Proszę o pozwolenie na zabetonowanie stropu
23.12.2005: W dniu dzisiejszym dokonałem odbioru zbrojenia i ułożenia pustaków na stropie. Zezwalam na zalanie stropu
16.01.2006: Przystąpiono do wykonania warstw podposadzkowej (zbrojonej wraz z ociepleniem – zgodnie z projektem) w piwnicach
18.01.2006: Kontrola robót budowlano – montażowych. Ustalono, że posadzki w pomieszczeniach Nr 2.6 i 2.5 należy wykonać w taki sposób by zachować płaszczyznę. Wykonanie posadzki w poziomie w tych warunkach jest nie możliwe. Ustala się wykonanie drzwi w pomieszczeniu 1.12 na klatkę schodową (powstanie próg). Proszę o wykonanie pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb medycznych – ścianka na profilach g/k + drzwi prawe przeszklone. Proszę o przedłożenie harmonogramu robót i zwiększenie stanu załogi. Przypominam o terminie zakończenia robót
18.01.2006: Proszę o rozwiązanie rozmieszczenia kabin sanitarnych i umywalek w sanitariacie w przedszkolu. Projekt nie odzwierciedla zastanych wymiarów. Proszę o rozwiązanie wentylacji w/w pomieszczeniu
18.01.2006: Ustala się, że należy zastosować brodzik 700 x 700, pozostałą część należy podzielić na trzy części z zastosowaniem ścianek systemowych LZT lub podobnych. Ustala  się, ze brodzik ma być zamontowany na wysokości 600 mm powyżej podłogi i obłożony płytkami
16.03.2006: W związku z brakiem komina wentylacyjnego (komin zaznaczony w projekcie nie istnieje) zaistniała konieczność przebić w ścianie i wykonanie wentylacji w formie „zet” w pomieszczeniu WC w części przedszkolnej. Dla prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach przygotowania produktów, magazynach lodówek i jarzyn, zalecane jest zastosowanie wentylacji mechanicznej na przewodach typu „zet”. Proszę o zatwierdzenie rozwiązania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
20.03.2006: W dniu dzisiejszym zakończono roboty wewnątrz budynku
31.03.2006: W dniu dzisiejszym przy intensywnych opadach deszczu i roztopach wiosennych, stwierdzono przedostawanie się wód gruntowych na posadzki przy ścianach wewnętrznych (wejście do kotłowni i do sali Mniejszości Niemieckiej) w pomieszczeniach 0.8 i 0.9. ponadto stwierdzono iż poziom wody w studzience schładzającej w kotłowni podniósł się do poziomu 14 cm poniżej poziomu posadzki, tj. 16 cm powyżej poziomu posadzek w pomieszczeniach 0.8 i 0.9. Zauważono również przedostawanie się wody u podstawy filaru w pomieszczeniu 0.5 oraz w pomieszczeniu gospodarczym 0.6 przy ścianie
14.04.2006: Zakończono układanie tynku akrylowego na elewacji (bez cokołu)
18.04.2006: Rozpoczęto roboty ziemne związane z założeniem drenażu opaskowego – wykop po obwodzie budynku do głębokości posadowienia ław fundamentowych
20.04.2006: W dniu dzisiejszym zgłaszam zakończenie robót zgodnie z umową, aneksem i robotami dodatkowymi. Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, wpisami do dziennika budowy oraz sztuką budowlaną.
20.04.2006: Potwierdzam wykonanie zadania zgodnie z umową i aneksem. Wyznacza się termin odbioru końcowego na 5.05.2006. Proszę o przygotowanie protokołów odbiorów częściowych i końcowych.

Login Form