Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Szansa na równy start

 

Gmina Krupski Młyn od dnia 13 lutego 2012 roku rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. „Szansa na równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: 13.02.2012r. – 30.06.2012r.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Krupski Młyn.
Do realizacji celu ogólnego prowadzić będą cele szczegółowe:
- zmniejszenie wad postawy u uczniów i uczennic biorących udział w I etapie edukacyjnym  w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Krupski Młyn,
- poprawa sposobu wymowy u uczniów i uczennic biorących udział w I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Krupski Młyn,
- zmniejszenie trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów i uczennic biorących udział w I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Krupski Młyn.
Projektem w ramach którego Gmina Krupski Młyn pozyskała 60.000 zł, objęto Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Krupskim Młynie oraz Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie klas I-III  u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju. Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia logopedyczne.
Do prowadzenia zajęć powołano zespół składający się 4 pedagogów. Są to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej i posiadający wysokie kwalifikacje. Nauczyciele realizują zajęcia po lekcjach na terenie szkół. W pracy z dziećmi wykorzystują atrakcyjne metody i formy pracy. W prowadzeniu zajęć pomagają także pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu, które stanowią doposażenie bazy dydaktycznej sal, w których odbywają się zajęcia.

Login Form