Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn

Projekt obejmuje kontynuację działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, modernizację ujęć wody i przepompowni ścieków w zakresie zasilania ze źródeł odnawialnych, modernizację istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie. W skład systemów kanalizacji sanitarnej będą wchodzić rozwiązania grawitacyjne, tłoczne i przepompownie ścieków. W zakresie sieci wodociągowej przyjęto budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. Ponadto przyjęto prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków, które przyczynią się do prawidłowego działania oczyszczalni i usprawnienia procesu technologicznego oczyszczalni.
Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na początek 2020 roku.

Umowa w sprawie dofinansowania zadania  nr UDA-RPSL.05.01.01-24-079G/16-00 podpisana została 8 listopada 2018 roku. Prace sfinansowane będą z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowalnych) oraz ze środków budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota dofinansowania wynosi 3 757 573,59 zł.

W 2017 roku opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na realizację prac. Otwarcie ofert miało miejsce 14 września. Złożona została jedna oferta na kwotę 9365801 zł (za część prac związaną z kanalizacją, wodociągami i fotowoltaiką), która przekraczała zaplanowany budżet zadania. Także w ramach drugiego przetargu w 2017 roku złożone oferty (jedna na kwotę 9593728 za cały zakres prac, druga na część prac związaną z kanalizacją i wodociągami  na kwotę 8265600 oraz trzecia na część prac związaną z fotowoltaiką na kwotę 504419 zł) przekraczały zaplanowany budżet zadania.

Login Form