Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

LGD Spichlerz Górnego Śląska

Program Leader wdrażany jest w naszej gminie dzięki Fundacji Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska". Jak przeczytać można na stronie Spichlerza, "partnerstwo w programie LEADER pełni rolę lokalnej agencji rozwoju, która z jednej strony zarządza licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju (LSR), z drugiej zaś stoi na straży zapewnienia realizacji wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład. Lokalna Grupa Działania otrzymuje z poziomu kraju lub regionu tzw. Grant Globalny (większa pula środków finansowych), który następnie redystrybuuje pomiędzy lokalne projekty, wg ustalonych przez siebie reguł i zasad. LGD w różnych krajach członkowskich UE funkcjonują w oparciu o różne formy prawne: fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o., regionalne agencje rozwoju itp. co wynika z dużej swobody regulacji wdrażania programu na poziomie poszczególnych krajów członkowskich. W Polsce LGD mogą przybierać formę: stowarzyszeń, fundacji bądź związków stowarzyszeń. Niezależnie jednak od formy prawnej muszą spełnić warunek ponad 50% ilości głosów decyzyjnych należących do partnerów społecznych i biznesowych. Potencjalnymi uczestnikami LGD mogą być zatem m.in.: osoby fizyczne lub ich stowarzyszenia, formalne i nieformalne grupy aktywności na wsi (grupy odnowy wsi), firmy prywatne, fundacje, banki spółdzielcze, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje publiczne działające w obszarach np. zatrudnienia (urzędy pracy), środowiska naturalnego (lasy państwowe, parki krajobrazowe), kultury i dziedzictwa (GOK-i)". W ramach LGD, do której należy nasza gmina należą także gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg oraz Wielowieś z trzech powiatów: gliwickiego, tarnogórskiego i lublinieckiego. Spichlerz Górnego Śląska ma swoją siedzibę w Koszęcinie.

Login Form