Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

O gminie

Gmina Krupski Młyn jest małą gminą położoną w północno – zachodniej części województwa śląskiego, nad rzekami Małą Panwią, Stołą i Liganzją. Powierzchnia gminy wynosi 39 km2. Gmina składa się z miejscowości Krupski Młyn, Ziętek, Potępa,, Żyłka oraz Odmuchów. Gmina położona jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Niziny Śląskiej i Równiny Opolskiej. Zgodnie z nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Gmina Krupski Młyn znajduje się w podregionie centralnym śląskim (NUTS 3), w powiecie tarnogórskim (NUTS 4), natomiast na poziomie NUTS 5 jest ona jedną z 73 gmin znajdujących się w ramach podregionu centralnego śląskiego. Teren Gminy Krupski Młyn zamieszkuje około 3 500 osób. Średnia gęstość zaludnienia na obszarze Gminy wynosi 90 osób na km2 czyli znacznie mniej niż średnia dla całego powiatu tarnogórskiego, która wynosi 215 osób na km2. Współczynnik ten plasuje Krupski Młyn wśród najmniejszych gmin województwa śląskiego.

Na tle sąsiednich gmin rolniczych Krupski Młyn wyróżnia się silnym powiązaniem dochodów jego mieszkańców z zatrudnieniem w przemyśle. Przemysłowy charakter gminy znajduje odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia jej mieszkańców, z których większość pracuje w przemyśle, głównie w jednym zakładzie przemysłowym na terenie gminy - zakładzie Nitroerg S.A. Ekspansja przemysłu ograniczona została do ściśle wyznaczonych terenów oraz tych gałęzi przemysłu, które stosują nowoczesne technologie nieszkodliwe dla środowiska. Około 80 % obszaru gminy stanowią lasy. Atutem gminy jest unikalne połączenie borów sosnowych, rzek i zbiorników wodnych. Położenie gminy w dużym kompleksie lasów lublinieckich nad rzekami Małą Panwią, Stołą i Liganzją oraz bliskość Katowic, Częstochowy, Opola i Tarnowskich Gór sprawiają, że gmina jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku, rekreacji i sobotnio-niedzielnych wyjazdów dla mieszkańców górno-śląskiej aglomeracji.

Lasy należące do Śląskiej Krainy rolniczo-leśnej i przepływające rzeki są decydującymi czynnikami kształtującymi środowisko naturalne, gdzie można znaleźć spokój i ciszę przy stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu powietrza. Czyste powietrze i woda oraz bliskość dużych skupisk ludzkich gwarantują że najlepszym sposobem rozwoju gminy jest stworzenie z niej gminy ekologicznej, przyjaznej dla ludzi jak i dla natury, miejsca wypoczynku sobotnio - niedzielnego dla mieszkańców zatrutego Śląska wśród czystej i zadbanej przyrody.

Do podstawowych celów strategicznych rozwoju gminy należą:w  zakresie mieszkalnictwa:
1. Zaspokojenie potrzeb i aspiracji wszystkich, którzy chcą żyć w gminie Krupski Młyn.
2. Utrzymanie i tam gdzie jest to niezbędne poprawa jakości zagospodarowania osiedli i zasobów mieszkaniowych.
w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska:
1.  Uczynienie z gminy Krupski Młyn najczystszej gminy w regionie (czystość rzek, osiedli, powietrza).
2. Poprawa estetyki gminy ze wszystkich głównych tras i dróg przelotowych (drogi, kolej, rzeki) tak aby stały się atrakcyjne i zachęcały do odwiedzania gminy.
3. Bezwzględne zachowanie koniecznych powiązań ekologicznych bazujących na lasach i dolinach rzecznych i umiejętne wykorzystanie ich dla turystyki pieszej i rowerowej.
w zakresie zatrudnienia i gospodarki:
1. Wzmocnienie lokalnej gospodarki i tworzenie warunków dla zwiększenia zatrudnienia, z uwzględnieniem możliwości i aspiracji mieszkańców gminy.
2. Zapewnienie pozytywnych związków pomiędzy rozwojem gospodarczym gminy, a poprawą warunków życia mieszkańców gminy oraz stanem jej środowiska.
w zakresie usług dla ludności oraz transportu i komunikacji
1. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy Krupski Młyn dostępu do szerokiego zakresu  urządzeń usługowych.
2. Usprawnienie systemu transportu zbiorowego i komunikacji dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy oraz uwzględniania rozwoju turystyki i rekreacji.

Od chwili powstania Gminy Krupski Młyn, tj. od dnia 6 czerwca 1991 roku, władze gminne przyjęły jako główny cel zmianę wizerunku Gminy służącą podniesieniu jej prestiżu w regionie i atrakcyjności dla wszystkich, którzy poszukują wysokiej jakości środowiska. Wytyczony cel zakłada budowę wizerunku Gminy Krupski Młyn jako gminy zielonej i czystej, gminy pracowitych i utalentowanych ludzi, osiągających sukcesy, gminy z charakterem, odróżniającej się od innych gmin w regionie.

Jednym z głównych celów strategicznych stało się dążenie do radykalnej poprawy kondycji środowiska naturalnego. W polityce proekologicznej gminy przyjęto kompleksowy program mający na celu jego poprawę we wszystkich sferach ochrony wpływających na środowisko naturalne, tj.: gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, eliminacji niskiej emisji (zastąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem gazowym i elektrycznym). Od momentu utworzenia gminy w 1991 roku władze samorządowe przywiązują szczególną uwagę do ochrony środowiska, chcąc w ten sposób nadrobić wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie oraz stworzyć podstawy pod rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy. Efekty takiej polityki znalazły uznanie urzędów i instytucji krajowych działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Od roku 1996 gmina była wielokrotnym laureatem kolejnych edycji konkursów organizowanych przez Fundację "Ekofundusz" w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 1997 roku gmina uhonorowana została tytułem „Proekologiczna Gmina Województwa Katowickiego w 1996 roku” i zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich (na terenie województwa śląskiego funkcjonują 102 gminy wiejskie). Od 2007 roku gmina nagradzana jest tytułem Gminy Fair Play.

Obecnie Krupski Młyn jest gminą posiadającą na całym swoim terenie sieć wodociągową, gazową i telekomunikacyjną. Miejscowość Krupski Młyn posiada swoją oczyszczalnię ścieków, uporządkowana jest również gospodarka ściekowa w miejscowości Potępa. W związku z likwidacją ostatnich konwencjonalnych kotłowni w Krupskim Młynie, zniknęła całkowicie niska emisja spalin, natomiast w Ziętku, w miarę modernizacji kolejnych bloków, systematycznie maleje. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż realizacja wielu przedsięwzięć proekologicznych odbyła się z niebagatelnym udziałem finansowym i rzeczowym mieszkańców zamieszkujących prywatne i spółdzielcze zasoby mieszkaniowe, którzy dostrzegają potrzebę poprawy stanu środowiska naturalnego, a co za tym idzie i jakości życia.

Pisana historia sięga roku 1687, kiedy to kroniki odnotowały funkcjonowanie w miejscowości Potępa tzw. kuźnicy żelaza. Nazwa Krupski Młyn pochodzi od istniejącego w miejscowości dużego młyna wodnego, którego właściciel nosił nazwisko Krupa. Na jego miejscu powstała w 1874 r. nowoczesna fabryka zbrojeniowa produkująca materiały wybuchowe. W roku 1955 Krupski Młyn otrzymał status osiedla w ówczesnym powiecie tarnogórskim, natomiast w roku 1972 stał się osobną gminą obejmującą również miejscowość Potępa. Przez 14 lat (1977-91) Krupski Młyn wraz z Potępą wchodził w skład gminy Tworóg. Od 25 maja 1991 gmina Krupski Młyn jest samodzielną jednostką administracyjną.

Ważniejsze instytucje działające na terenie i współpracujące z gminą Krupski Młyn:
-„Nitroerg” S.A.-  największy w okolicy zakład produkcyjny (zatrudniający około 1100 osób) o  szerokim asortymencie produktów z tworzyw sztucznych,
- Bank Spółdzielczy w Tworogu, Oddział w Krupskim Młynie - instytucja bankowo-finansowa od lat współpracująca z gminą,
- Agencja Rozwoju Lokalnego „Agrotur” S.A.- instytucja powołana przez 10 gmin północno-zachodniej części województwa śląskiego w celu koordynowania rozwoju regionu,
- PEC „Ciepłogaz” w Krupskim Młynie - przedsiębiorstwo energetyki cieplnej współpracujące z Gminą przy realizacji działań proekologicznych,
- Przedsiębiorstwo Podróży i Turystyki „Pomorzanin” Sp. z o.o. Ośrodek szkoleniowy w Krupskim Młynie - przedsiębiorstwo tworzące na terenie Gminy nowoczesny Ośrodek Szkoleniowy i Ośrodek Doskonalenia Kadr z częścią hotelową,
- Firma “Chempur” Oddział Krupski Młyn - firma budująca na terenie Gminy nowoczesny zakład produkcji i konfekcjonowania odczynników chemicznych,
- “Biotimex s.c.” - spółka produkcyjno-handlowa współpracująca z firmami zagranicznymi, produkująca preparaty organiczne i przeciwpienne, między innymi dla oczyszczalni ścieków.

Komunikacja drogowa jest podstawą powiązania Gminy Krupski Młyn z otoczeniem. Gmina położona jest pomiędzy trzema drogami krajowymi. Są to: droga relacji Częstochowa - Opole, droga relacji Przemyśl - Zgorzelec, droga relacji Katowice -  Poznań. Od drogi tzw. „poznańskiej” Krupski Młyn oddalony jest o około 10 km. Odległość od pozostałych dróg krajowych mieści się w granicach 30 km . Dostępność Gminy Krupski Młyn jest najlepsza od strony Tarnowskich Gór. Odległość Krupskiego Młyna do centrum Tarnowskich Gór wynosi 25 km, Lublińca  12 km, Strzelec Opolskich  30 km, Gliwic  40 km. Odległość Krupskiego Młyna od miast województwa śląskiego  Katowic, Opola i Częstochowy  zawiera się w promieniu około 55 km, co umożliwia dojazd do miejscowości indywidualnymi środkami transportu w czasie około 1 godziny.Transport zbiorowy odbywa się linią autobusową, która łączy Gminę Krupski Młyn z Miastem Tarnowskie Góry, a poprzez nie z całą aglomeracją górnośląską. Czas przejazdu do Tarnowskich Gór wynosi około 45 minut. Linia autobusowa obsługiwana jest przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Częstotliwość kursowania autobusów wynosi ok. 45 minut w dni robocze i 1 godzinę w dni świąteczne, zaspokajając tym samym w sposób wystarczający potrzeby. Istnieje potencjalna możliwość uruchomienia komunikacji do Lublińca a także Strzelec Opolskich. Uruchomienie takiej linii uzależnione jest od potrzeb zarówno mieszkańców gminy, jak i instytucji działających na jej terenie.

Gminę Krupski Młyn okalają trzy ważne linie kolejowe relacji Katowice - Poznań, Częstochowa - Opole i Katowice - Opole - Wrocław. Obecnie komunikacja kolejowa nie ma większego znaczenia dla przewozu osób, ponieważ ten rozwiązany jest poprzez komunikację autobusową. Miejscowość Krupski Młyn posiada czynną bocznicę kolejową. Na terenie gminy znajduje się stacja kolejowa w miejscowości Odmuchów  Borowiany na linii Katowice - Opole - Wrocław, spełniając rolę przystanku dla turystów. Istniejące linie kolejowe są potencjałem do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Infrastruktura społeczna czyli mówiąc innymi słowy, instytucje świadczące usługi dla ludności w zakresie oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki oraz turystyki i rekreacji są  podstawowymi czynnikami wpływającymi na poziom życia ludności. Na terenie Krupskiego Młyna znajduje się ośrodek zdrowia, apteka oraz 3 przedszkola (2 w Krupskim Młynie oraz 1 w Potępie), 2  szkoły podstawowe (w Krupskim Młynie i Potępie), Gminny Ośrodek Kultury z dwoma oddziałami oraz Biblioteka także z dwoma filiami.  Na terenie gminy działa także Bank Spółdzielczy.

Najbardziej wartościową cechą obszaru są walory środowiska przyrodniczego i kulturowego.  Na terenie gminy znajduje się unikalny w skali regionu zabytek – Kaplica Bożego Grobu i św. Medarda w Potępie. Wzniesiona w 1672 roku na wzór jerozolimskiej Bazyliki Bożego Grobu jest obecnie pieczołowicie restaurowana, stanowiąc dla mieszkańców i turystów obiekt kultu i miejsce organizujące życie kościelne i społeczne. Z kolei w Krupskim Młynie znajduje się również cenny kulturowo most wiszący nad Małą Panwią a także budynek hotelu „Pomorzanin” (jest to modernizowany obecnie, prywatny budynek, który był budynkiem socjalnym – tzw. kasynem - miejscowych zakładów chemicznych). Powierzchnia gminy zalesiona jest w ponad 80%. Walory środowiskowe, unikalne w skali regionu reprezentowane są przez pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne. Wiele drzew ma wymiary pomnikowe i zgodnie z zaleceniami Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach winny być one pomnikami przyrody. Zasób cennych elementów środowiska uzupełniają zespoły przyrodniczo – krajobrazowe Żary oraz Dolina Małej Panwi.
Zapraszamy do galerii ze zdjęciami z terenu gminy: p. Sebastiana Hadrysia, p. Mateusza Pydy, gminy w obiektywie, zdjęć Małej Panwi i innych.

Login Form