Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Odpowiedzi na zadane pytania

Co zamierza Pan zrobić z rzeką Mała Panew aby uniknąć przyszłych powodzi?
Wójt Gminy Jan Murowski: Powódź, jak wszyscy wiemy, jest klęską naturalną, w małym stopniu zależną od człowieka. Człowiek próbuje co prawda przewidywać ich skutki i rozmiary, jednak nie zawsze potrafi zabezpieczyć się przed obfitymi, przekraczającymi normy opadami powodującymi wzbieranie rzek, przekraczanie przewidywań i symulacji i większe niż wieloletnie obserwacje stany wód.
Gmina nasza jest w o tyle szczęśliwej sytuacji, że Mała Panew płynie naturalnym korytem mając możliwość rozlewania się na naturalnych polderach - łąkach czy lasach. Podobnie Stoła - mimo, że została uregulowana ma możliwość rozlania się w naturalnych obniżeniach terenu.  Ponadto niewiele zabudowań w naszej gminie posadowionych jest na obszarach bezpośrednio narażonych na wystąpienie rzek z koryta. Dzięki temu szkody w majątku osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i instytucji, w porównaniu z innymi poszkodowanymi gminami, nie były w bieżącym roku duże.
Wójt Gminy ma niewiele instrumentów, wpływających na stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzek. Rzeki i koryta rzek znajdują się we władaniu regionalnych zarządów gospodarki wodnej (teren naszej gminy podzielony jest władaniem pomiędzy RZGW we Wrocławiu i RZGW w Katowicach). Te instytucje w powiązaniu z urzędami wojewódzkimi zarządzają stanem koryt rzek i zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi. Wójt gminy może jedynie monitować i uczestniczyć w spotkaniach, naradach etc. dotyczących tej problematyki. Po tegorocznej powodzi odbyły się takie spotkania i omawiano na nich możliwe do zrealizowania inwestycje, wykorzystujące fundusze unijne, które poprawiłyby stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obywateli. Warto jednak nadmienić, że istnieją rozbieżności w opiniach ekspertów na temat skuteczności poszczególnych metod działań przeciwpowodziowych a ponadto procedura ich wdrażania jest czasochłonna (wiąże się bowiem z przygotowaniem dokumentacji technicznej, składaniem wniosków o dofinasowanie i procesem wyboru wykonawcy).
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że powinności, które w zakresie działań przeciwpowodziowych podejmować winna gmina wykonywane są na bieżąco i w całym zakresie - włącznie z monitorowaniem stanu prawnego, możliwością dofinansowań, uczestnictwem w przygotowywaniu planów i projektów, natomiast właściwa inicjatywa, dotycząca inwestycji w zakresie budowli i urządzeń przeciwpowodziowych należy do regionalnych zarządów gospodarki wodnej w porozumieniu z poszczególnymi wojewodami.
Czy mógłby Sz. Pan Wójt przybliżyć mieszkańcom kwestię remontu drogi powiatowej relacji Krupski Młyn?
Wójt Gminy Jan Murowski: Remont drogi powiatowej prowadzony jest etapami przez Powiat Tarnogórski na wniosek Radnych Powiatowych P. Gerdy Ochman i P. Adama Chmiela. Ustalony harmonogram obejmował wymianę nakładki asfaltowej na odcinku od Tworoga do Krupskiego Młyna oraz, w miarę potrzeby, modernizację, przebudowę lub budowę chodnika dla pieszych. Wyremontowane zostały już odcinki w Potępie, Ziętku i Krupskim Młynie, łącznie z modernizacją Ronda.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie propozycji komunikacji relacji Krupski Młyn Urząd Gminy-Pyskowice Szpitalna. Jest grupa mieszkańców, która chciałby podjąć pracę w kierunku logistyki. Obecnie jedną z najlepiej rozwijających się firm w tej branży jest Schenker z siedzibą w Pyskowicach. Chciałbym bardzo mocno prosić Pana o uruchomienie trzech par kursów mikrobusu (tabor A) z dojazdem na 6:00 do Pyskowic, oraz kursy powrotne po 16:00 oraz 19:00. Kursy te mogłyby być ściśle powiązane z minibusami kursującymi w granicach gminy Tworóg (linie: 742, 743), czy też linią 737.  Spróbuję przedstawić najkrótszy przebieg zaproponowanej trasy: Krupski Młyn Urząd Gminy-Krupski Młyn Osiedle Ziętek-Potępa-Odmuchów-Czarków-Wielowieś-Sieroty-Zacharzowice-Pniów-Pyskowice Szpitalna. Byłaby to przede wszystkim pierwsza linia, której kursy na stałe przebiegałyby przez Odmuchów (mimo niskiej częstotliwości).
Wójt Gminy Jan Murowski: Uruchomienie kursów mikrobusu czy autobusu musi poprzedzić analiza zapotrzebowania zapewnienia transportu publicznego na trasie planowanego przejazdu a także analiza tzw. „potoku pasażerów” w oparciu o badania własne czy dane przewoźników działających na terenie projektowanej trasy przejazdu. W oparciu o te informacje  podmioty działające w branży transportu publicznego określają warunki uruchomienia takiej linii, w tym koszty przejazdów. W ramach moich możliwości przekazałem powyższą sprawę do przeanalizowania przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Niestety, po przeprowadzeniu analizy, o której była mowa powyżej, w związku z nikłym zainteresowaniem potencjalnych pasażerów, MZKP w Tarnowskich Górach nie znalazło uzasadnienia do uruchomienia połączenia z Krupskiego Młyna do Pyskowic. Także Gmina Pyskowice, która jest członkiem KZK GOP nie wykazała zainteresowania uruchomieniem kursów autobusu na trasie z Pyskowic do Krupskiego Młyna.
Śledzę stronę internetową gminy, przeglądam protokoły z sesji i Nowiny Zielonej Gminy i widzę, że sporo spraw, które się już dzieją, zawartych jest w programach wyborczych kandydatów na wójta. Czy odnosi pan podobne wrażenie?
Wójt Gminy Jan Murowski: Do czasu reformy administracyjnej a więc do roku 1990 w naszej gminie nic się właściwie nie działo, a dla ówczesnych Włodarzy Gminy Tworóg,  Krupski Młyn praktycznie nie istniał i stąd też z inicjatywy społecznej  w 1991 roku za zgodą Prezesa Rady Ministrów  powstała gmina Krupski Młyn wydzielona z gminy Tworóg. Od tego momentu środki wypracowywane u nas, są wykorzystywane na nasze potrzeby i na nasze zadania inwestycyjne. Z tego też tytułu z roku na rok przy pomocy środków zewnętrznych (po otwarciu konkursów na środki unijne) inwestujemy coraz więcej. Sporo tematów, które pojawiają się w programach wyborczych moich kontrkandydatów jest już realizo-wanych, na niektóre są już podpisane umowy z  wykonawcami,  czy wreszcie  na kilka z nich są już przyznane środki unijne. Dzięki taki działaniom możemy planować w budżecie naszej gminy na rok 2011 niespotykaną do tej pory ilość środków finansowych na inwestycje.  Resztę pozostawiam bez komentarza.
Jestem mieszkańcem naszej gminy i interesuje mnie jak odniósłby się pan do tematów poruszanych w kilku ostatnich numerach „Wieści gminnych”.
Wójt Gminy Jan Murowski: Odpowiadając  na to pytanie  trudno nie przytoczyć  znanego przysłowia, że „nie myli się tylko ten co nic nie robi”. Otóż podsumowując  mijającą kadencję 2006-2010 jestem przekonany, że zarówno ja jako Wójt Gminy oraz Radni Rady Gminy Krupski Młyn nie mają się czego wstydzić. Czy to oznacza, że nie popełniliśmy żadnych błędów? Gdybym tak myślał byłbym po prostu nieuczciwy wobec moich wyborców i wobec samego siebie. Nie wszystko wyszło tak jak sobie to zaplanowałem, boli jednak to, że krytyki podejmują się przede wszystkim ludzie, którzy nic praktycznie dla tej gminy nie zrobili. Pozostawiając autorów i tematy poruszane na łamach „Wieści…” ocenie mieszkańców, pozwolę sobie na spuento-anie tego pytania  kilkoma strofami…
Człowiek
Szanuj się człowieku, jakżeś w opozycji
Nie mając mieszkańcom żadnych propozycji.
Na krytyce wielu, się już przejechało,
Bo roboty „innych” wciąż im było mało

To, czego mieszkaniec, od Cię oczekuje,
Świadom dziś jest tego, że ty to zepsujesz.
Po stronie przeciwnej łatwo się planuje,
Bo w żadnym przypadku się nie ryzykuje.

Wielu zaś mieszkańcom, coś dać z siebie trzeba,
Żeby się w kolejce ustawić, do nieba.
Na plecach, nie swoich, łatwo się szarżuje,
Trza jednak pamiętać, czym to poskutkuje.
Jestem mieszkańcem Potępy. Chciałbym zaproponować wykonanie zatoczki naprzeciwko bram garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępie. Obserwując jak nasi strażacy męczą się z wyjazdem i wjazdem po skosie w wąskie bramy garażowe, to znacznie by im to ułatwiła. Także, gdy przyjeżdżają z akcji i ćwiczeń to w znacznym stopniu utrudniają ruch, co powoduje zagrożenie dla nich samych i innych użytkowników drogi, a tak mogliby z niej skorzystać. Tym bardziej przejeżdżając codziennie koło remizy zaobserwowałem, iż ta jednostka coraz prężniej działa i częściej interweniuje. Zbliżający się nieustannie okres zimowy, w którym drogi są jeszcze węższe znacznie spotęguje niebezpieczeństwo! Zaufawszy, iż jest to centrum wioski i ruch jest największy!
Wójt Gminy Jan Murowski: Informuję wszystkich mieszkańców, że w związku z trwającym remontem budynku Domu Kultury w Potępie, którego  zakres zawiera także wymianę bram garażowych, trudności związane z wjazdem samochodów straży do garaży przejdą do historii. Instalowane bramy są bramami podnoszącymi się do góry, skąłdającymi się z modułów i nie zajmują miejsca poza światłem budynku.
Osobie pieszej ciężko jest przejść bezpiecznie przez główny most na rzece Mała Panew w czasie większego ruchu pojazdów mechanicznych. Most jest b. wąski. Proponuję - rozważyć możliwość dobudowy z boku mostu (z zewnętrznej strony filarów) konstrukcji np. stalowej pozwalającej na przejście osób pieszych.
Wójt Gminy Jan Murowski: Projekt budowy kładki pieszo-rowerowej realizowany jest w partnerstwie Gminy Krupski Młyn i  Powiatu Tarnogórskiego, który jest właścicielem  drogi powiatowej (czyli ul. Głównej). W ramach uczestniczenia w projekcie nasz Urząd Gminy zobowiązał się do wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Całość dokumentacji  gotowa była już w 2009 roku. W roku 2010 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach złożyło na podstawie dokumentacji wniosek o dofinasowanie budowy kładki pieszo-rowerowej przy moście betonowym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
...Młodych osób jest w Krupskim Młynie wiele (...) i z chęcią by chciały iść na siłownie ale gdzie?...
Wójt Gminy Jan Murowski: Plany wyposażenia obiektów rekreacyjnych w Krupskim Młynie w urządzenia do ćwiczeń siłowych związane są z dwoma inwestycjami gminnymi: budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie oraz modernizacją terenów rekreacyjnych (Oczka) w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budowa sali gimnastycznej rozpocznie się w kwietniu br (wycięte są już drzewa pod inwestycje) i na etapie przygotowania projektu budowlanego wydzielone zostało pomieszczenie siłowni. Natomiast w ramach projektu modernizacji terenów rekreacyjnych przewiduje się montaż pięciu urządzeń siłowni zewnętrznej. Projekt ten jest obecnie oceniany w Urzędzie Marszałkowskim a prace związane z jego realizacja maja rozpoczną się pod koniec roku.
...od kilku lat obserwuję Krupski Młyn i muszę przyznać, że z przyjemnością się przebywa na terenie gminy. Jest czysto, są liczne miejsca do wypoczynku i rekreacji, zadbane budynki, nie ma problemu niskiej emisji. Odwiedzam mieszkających tam rodziców i jest to zawsze miła odmiana od Śląska. Może jedyna uwaga to wycięte drzewa na terenie szkolnym, szkoda drzewostanu, ale widocznie był ku temu jakiś cel.
Wójt Gminy Jan Murowski: Uprzejmie informuję, ze wycięte drzewa na terenie szkoły są etapem budowy sali gimnastycznej, która rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku i która zlikwiduje problem braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej w naszej gminie, a co za tym idzie umożliwi uczniom i mieszkańcom uprawianie sportu i rekreacji w okresach niesprzyjającej aury.

Login Form